Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η Robert Bosch Μονοπρόσωπη Α.Ε. (εφεξής «Bosch» ή «εμείς» ή «εμάς») σάς ευχαριστεί για την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες της και τις προσφερόμενες εφαρμογές για κινητές συσκευές (αναφερόμενες συγκεντρωτικά και ως «online υπηρεσίες») και για το ενδιαφέρον σας για την επιχείρηση και τα προϊόντα μας.

Η Bosch σέβεται την ιδιωτική σας ζωή

Η προστασία της ιδιωτικής σας ζωής κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων καθώς και η ασφάλεια όλων των επιχειρηματικών δεδομένων αποτελούν εξαιρετικά σημαντική υπόθεση για εμάς και λαμβάνονται υπόψη στις επιχειρηματικές διαδικασίες μας. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται όταν επισκέπτεστε τις οnline υπηρεσίες μας, με εμπιστευτικότητα και μόνο σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις.

Η προστασία προσωπικών δεδομένων και η ασφάλεια των πληροφοριών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής μας πολιτικής.

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι ο/η Bosch. Τυχόν εξαιρέσεις διευκρινίζονται στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρεία μας:

Robert Bosch S.A., 37 Erchias St. 19400 Koropi, Attica, GREECE, Tel.: +30 210 570-1200

Επισκόπηση, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων

Βασικές αρχές

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι όλες οι πληροφορίες που αφορούν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, όπως, για παράδειγμα, ονόματα, διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις e-mail, δεδομένα συμβάσεων, λογιστικών εγγραφών και διακανονισμών λογαριασμών που προσιδιάζουν στην ταυτότητα ενός προσώπου.

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεων IP) μόνο όταν για τον σκοπό αυτό υφίσταται βάση προβλεπόμενη από τον νόμο ή εφόσον μας έχετε δώσει τη σχετική συγκατάθεσή σας, π.χ. στο πλαίσιο εγγραφής.

Κατηγορίες δεδομένων υποκείμενων σε επεξεργασία

Υπόκεινται σε επεξεργασία οι παρακάτω κατηγορίες δεδομένων:

 • Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. όνομα, τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση)

 • Ιστορικό πελάτη

 • Πληροφορίες από τρίτους (π.χ. εταιρείες παροχής πληροφοριών φερεγγυότητας ή δημόσια μητρώα)

 • Δεδομένα προϊόντος και εγκατάστασης (π.χ. διεύθυνση εγκατάστασης, αριθμός σειράς, τύπος συσκευής, ημερομηνία εγκατάστασης)

 • Τεχνικά στοιχεία και δεδομένα σύνδεσης (π.χ. διεύθυνση IP, δεδομένα σχετικά με τη σύνδεση Internet)

 • Ρυθμίσεις χρήστη (π.χ. γλώσσα, ζώνη ώρας)

 • Δεδομένα τοποθεσίας (π.χ. συντεταγμένες GPS)

 • Επαφές

 • Αρχεία

 • Δεδομένα αιτήσεων που υποβάλλετε ως υποκείμενο των δεδομένων βάσει του ΓΚΠΔ (π.χ. τύπος αιτήματος, πληροφορίες σε σχέση με την ταυτότητά σας ή/και τα στοιχεία επικοινωνίας σας)

Σκοποί επεξεργασίας και νομικές βάσεις

Εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών που ορίζονται από εμάς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Διάθεση προσφοράς των παρουσών online υπηρεσιών (Νομική βάση: άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ΄, ΓΚΠΔ, έννομο συμφέρον από την πλευρά μας για άμεση εμπορική προώθηση, υπό τον όρο της συμμόρφωσης με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων και τις απαιτήσεις του δικαίου του ανταγωνισμού).

 • Για την εξακρίβωση σφαλμάτων και για λόγους ασφαλείας (Νομική βάση: άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ΄, ΓΚΠΔ, εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων όσον αφορά την ασφάλεια δεδομένων και έννομο συμφέρον για την εξάλειψη σφαλμάτων και την ασφάλεια των προσφερόμενων προϊόντων).

 • Εμπορική προώθηση ιδίων προϊόντων και προϊόντων τρίτων καθώς και έρευνα αγοράς και μέτρηση εμβέλειας στη νόμιμα επιτρεπόμενη έκταση ή στον βαθμό στον οποίο έχετε δώσει τη σχετική συγκατάθεσή σας. (Νομική βάση: άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχεία α’ και στ,΄ ΓΚΠΔ, έννομο συμφέρον από την πλευρά μας από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, στον βαθμό που συμμορφώνεται με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων και τις απαιτήσεις του δικαίου του ανταγωνισμού. Εφόσον επιβάλλεται από τον νόμο, επικοινωνούμε μαζί σας για διαφημιστικούς σκοπούς μόνο με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας).

 • Διεξαγωγή εκπτωτικών προωθητικών ενεργειών σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε προωθητικής ενέργειας (Νομική βάση: άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο β΄, ΓΚΠΔ, εκπλήρωση σύμβασης).

 • Διαφύλαξη και υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας (Νομική βάση: άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ΄, ΓΚΠΔ, έννομο συμφέρον από την πλευρά μας για θεμελίωση και υποστήριξη των δικαιωμάτων μας).

 • για τη διάθεση των βασικών λειτουργιών των προϊόντων μας μέσω Internet (Νομική βάση: άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο β΄ ΓΚΠΔ, συμβατική υποχρέωση διάθεσης του συμφωνημένου εύρους λειτουργιών).

 • για τη δυνατότητα μέτρησης της εμβέλειας και διάθεσης εξατομικευμένων πληροφοριών και προσφορών σε σχέση με το προϊόν. (Νομική βάση: άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ΄ ΓΚΠΔ, έννομο συμφέρον από την πλευρά μας για διενέργεια απευθείας εμπορικής προώθησης και τη σχετική με αυτήν κατάρτιση προφίλ).

 • Καταγραφή, σχεδιασμός και επεξεργασία αιτημάτων εξυπηρέτησης πελατών. (Νομική βάση: άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο β΄ ΓΚΠΔ, εκτέλεση σύμβασης)

Αρχεία καταγραφής

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το Internet, το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet μεταβιβάζει αυτόματα συγκεκριμένες πληροφορίες τις οποίες αποθηκεύουμε στα επονομαζόμενα αρχεία καταγραφής.

Τα αρχεία καταγραφής αποθηκεύονται από εμάς για την εξακρίβωση σφαλμάτων και για λόγους ασφαλείας (π.χ. για να διαλευκάνουμε απόπειρες επιθέσεων) για διάστημα 7 ημέρες και στη συνέχεια διαγράφονται. Τα αρχεία καταγραφής, των οποίων η περαιτέρω διατήρηση είναι απαραίτητη για αποδεικτικούς σκοπούς, εξαιρούνται από τη διαγραφή έως την οριστική διαλεύκανση της εκάστοτε υπόθεσης και σε μεμονωμένες περιπτώσεις μπορούν να μεταβιβαστούν στις ερευνητικές αρχές. Στα αρχεία καταγραφής αποθηκεύονται οι παρακάτω πληροφορίες:

 • Η διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet) της τελικής συσκευής από την οποία γίνεται η πρόσβαση στην οnline προσφορά.

 • Η διεύθυνση Internet της τοποθεσίας Web, μέσω της οποίας προβάλλονται οι οnline υπηρεσίες (επονομαζόμενη URL προέλευσης ή αναφοράς).

 • Το όνομα του παρόχου της υπηρεσίας, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η πρόσβαση στις οnline υπηρεσίες.

 • Το όνομα των εμφανιζόμενων αρχείων ή πληροφοριών.

 • Η ημερομηνία και ώρα καθώς και η διάρκεια προβολής.

 • Το λειτουργικό σύστημα και πληροφορίες για το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων πρόσθετων (π.χ. για το Flash Player).

 • Κωδικός κατάστασης http (π.χ. «Το αίτημα εκτελέστηκε επιτυχώς» ή «Το ζητούμενο αρχείο δεν βρέθηκε»).

 • Ο μεταφερόμενος όγκος δεδομένων.

Παιδιά

Οι παρούσες οnline υπηρεσίες δεν απευθύνονται σε παιδιά κάτω των 16 ετών.

Μεταβίβαση δεδομένων

Μεταβίβαση δεδομένων σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα σας μεταβιβάζονται σε τρίτους υπεύθυνους επεξεργασίας μόνο εάν αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση της σύμβασης ή υφίσταται έννομο συμφέρον για τη μεταβίβαση δικό μας ή τρίτων ή υπάρχει η σχετική συγκατάθεσή σας. Λεπτομέρειες σχετικά με τις νομικές βάσεις μπορείτε να βρείτε στην ενότητα σχετικά με τους σκοπούς επεξεργασίας και τις νομικές βάσεις. Οι τρίτοι ενδέχεται να είναι άλλες εταιρείες του ομίλου Bosch. Εάν τα δεδομένα μεταβιβάζονται σε τρίτους βάσει έννομου συμφέροντος, αυτό διευκρινίζεται στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Επιπλέον, τα δεδομένα μπορεί να μεταβιβαστούν σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας στην περίπτωση που είμαστε υποχρεωμένοι να πράξουμε αυτό βάσει νομικών διατάξεων ή προς εκτέλεση διοικητικής ή δικαστικής εντολής.

Πάροχοι υπηρεσιών (γενικά)

Αναθέτουμε σε εξωτερικούς παρόχους εργασίες όπως η παροχή υπηρεσιών πώλησης και μάρκετινγκ, ο διακανονισμός συμβάσεων, η διεκπεραίωση πληρωμών, ο προγραμματισμός, η φιλοξενία δεδομένων και οι υπηρεσίες ανοιχτής τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε επιλέξει προσεκτικά αυτούς τους παρόχους και τους ελέγχουμε σε τακτική βάση, ιδίως όσον αφορά την προσεκτική διαχείριση και την ασφάλεια των δεδομένων που αποθηκεύουν. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται απέναντί μας να τηρούν το απόρρητο και τις απαιτήσεις του νόμου. Πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να είναι και άλλες εταιρείες του ομίλου Bosch.

Μεταβίβαση σε αποδέκτες εκτός ΕΟΧ

Μπορούμε να μεταβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα και σε αποδέκτες με έδρα εκτός ΕΟΧ, σε επονομαζόμενες τρίτες χώρες. Στην περίπτωση αυτή διασφαλίζουμε πριν από τη μεταβίβαση των δεδομένων είτε ότι ο αποδέκτης διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων (π.χ. βάσει χορηγηθείσας από την Επιτροπή της ΕΕ απόφασης επάρκειας για την εκάστοτε χώρα ή συμφωνίας περί τυποποιημένων συμβατικών ρητρών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποδέκτη), είτε ότι έχουμε τη συγκατάθεσή σας για την εν λόγω μεταβίβαση.

Μπορείτε να μας ζητήσετε μια λίστα με τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες και ένα αντίγραφο των συγκεκριμένων συμφωνημένων κανόνων σχετικά με τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου προστασίας δεδομένων. Χρησιμοποιήστε για τον σκοπό αυτό τις πληροφορίες στην ενότητα με τα στοιχεία επικοινωνίας.

Διάρκεια της αποθήκευσης, προθεσμίες διατήρησης

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή των οnline υπηρεσιών μας και των συναφών υπηρεσιών ή για όσο χρονικό διάστημα έχουμε έννομο συμφέρον από την περαιτέρω αποθήκευση (π.χ. μετά την εκπλήρωση μιας σύμβασης ενδέχεται να εξακολουθούμε να έχουμε έννομο συμφέρον για τη διενέργεια μάρκετινγκ μέσω ταχυδρομείου). Στη συνέχεια διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με εξαίρεση εκείνα που πρέπει να αποθηκεύσουμε περαιτέρω για την εκπλήρωση νόμιμων υποχρεώσεων (π.χ. βάσει προθεσμιών διατήρησης προβλεπόμενες από φορολογικές διατάξεις ή διατάξεις του εμπορικού δικαίου, είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε έγγραφα, όπως π.χ. συμβάσεις και τιμολόγια για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα).

Εκπτωτικές προωθητικές ενέργειες

Όταν συμμετέχετε σε μια εκπτωτική προωθητική ενέργεια που διοργανώνει η εταιρεία μας, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με το κέρδος σας και με σκοπό τη διαφήμιση των προϊόντων μας στην έκταση που επιτρέπεται από τον νόμο ή έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Αναλυτικές πληροφορίες για τις εκπτωτικές προωθητικές ενέργειες μπορείτε να βρείτε στους εκάστοτε όρους συμμετοχής.

Χρήση cookies

Στο πλαίσιο των οnline υπηρεσιών μας ενδέχεται να χρησιμοποιούνται cookies και μηχανισμοί παρακολούθησης.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με δυνατότητα αποθήκευσης στην τελική συσκευή σας, όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες των οnline υπηρεσιών μας.

Η παρακολούθηση είναι δυνατή με τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών. Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες κυρίως στο πλαίσιο της τεχνολογίας pixel ή της ανάλυσης αρχείων καταγραφής.

Κατηγορίες

Κάνουμε διάκριση μεταξύ των cookies που απαιτούνται υποχρεωτικά για τις τεχνικές λειτουργίες των οnline υπηρεσιών μας και εκείνων των cookies και μηχανισμών παρακολούθησης που δεν απαιτούνται υποχρεωτικά για την τεχνική λειτουργία των οnline υπηρεσίων.

Οι οnline υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν γενικά χωρίς cookies τα οποία εξυπηρετούν μη τεχνικούς σκοπούς.

Cookies απαραίτητα για τεχνικούς λόγους

Ως cookies απαραίτητα για τεχνικούς λόγους νοούνται εκείνα χωρίς τα οποία δεν μπορεί να διασφαλιστεί η διάθεση των οnline υπηρεσιών μας από τεχνική άποψη. Εδώ εμπίπτουν π.χ. cookies τα οποία αποθηκεύουν δεδομένα για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης αναπαραγωγής περιεχομένου βίντεο ή/και ήχου.

Αυτά τα cookies διαγράφονται μετά από την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες.

Cookies μη απαραίτητα από τεχνική άποψη και μηχανισμοί παρακολούθησης

Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies και τους μηχανισμούς παρακολούθησης μόνο αν προηγουμένως έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας. Εξαίρεση αποτελεί το cookie, που αποθηκεύει την τρέχουσα κατάσταση της ρύθμισης απορρήτου (cookie επιλογής). Αυτό τοποθετείται με βάση το έννομο συμφέρον. Διαχωρίζουμε αυτά τα cookies και τους μηχανισμούς παρακολούθησης σε δύο υποκατηγορίες:

Cookies ευχρηστίας

Αυτά τα cookies διευκολύνουν τη χρήση και επιτρέπουν την άνετη περιήγηση (σερφάρισμα) στις οnline υπηρεσίες μας, π.χ. σε αυτά τα cookies μπορούν να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις γλώσσας.

Cookies μάρκετινγκ και μηχανισμοί παρακολούθησης

Γενικά

Η χρήση cookies μάρκετινγκ και μηχανισμών παρακολούθησης επιτρέπει σε εμάς και στους συνεργάτες μας να σας παρουσιάζουμε προσφορές με βάση τα ενδιαφέροντά σας, κατόπιν ανάλυσης της συμπεριφοράς χρήσης:

 • Στατιστική: Με τη χρήση εργαλείων στατιστικής μετράμε π.χ. πόσες φορές προβάλλατε μια σελίδα.

 • Παρακολούθηση μετατροπής: Οι συνεργάτες μας στην παρακολούθηση μετατροπών «τοποθετούν» ένα cookie στον υπολογιστή σας (cookie μετατροπής) στην περίπτωση που καταλήγετε στην ιστοσελίδα μας μέσω μιας διαφήμισης του αντίστοιχου συνεργάτη. Κατά κανόνα, αυτά τα cookies παύουν να ισχύουν μετά από 30 ημέρες. Αν επισκεφτείτε συγκεκριμένες ιστοσελίδες μας και το cookie δεν έχει λήξει ακόμα, μπορούμε να αναγνωρίσουμε εμείς και ο εκάστοτε συνεργάτης παρακολούθησης μετατροπών ότι ένας συγκεκριμένος χρήστης έχει κάνει κλικ στη διαφήμιση και ότι κατέληξε με αυτόν τον τρόπο στην ιστοσελίδα μας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτου συνδεδεμένης συσκευής. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται με τη βοήθεια των cookies μετατροπών χρησιμεύουν στην κατάρτιση στατιστικών μετατροπών και στην καταγραφή του συνολικού πλήθους χρηστών, που κάνουν κλικ σε μια συγκεκριμένη διαφήμιση και μεταφέρονται σε μια ιστοσελίδα με ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών.

 • Πρόσθετα κοινωνικών δικτύων: Ορισμένες ιστοσελίδες των οnline υπηρεσιών συνδέονται με περιεχόμενο και υπηρεσίες άλλων παρόχων (π.χ. Facebook, Twitter), οι οποίοι μπορεί να χρησιμοποιούν cookies και ενεργά στοιχεία. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσθετα κοινωνικών δικτύων μπορείτε να βρείτε στην αντίστοιχη ενότητα «Πρόσθετα κοινωνικών δικτύων».

 • Επαναστόχευση: Αυτά τα εργαλεία δημιουργούν προφίλ χρήσης με τη βοήθεια των cookies διαφήμισης της εταιρείας μας ή τρίτων, των επονομαζόμενων Web beacon (μη ορατά γραφικά που ονομάζονται επίσης pixel ή pixel παρακολούθησης) ή παρόμοιων τεχνολογιών. Εξυπηρετούν τη διαφήμιση με βάση τα ενδιαφέροντα των χρηστών καθώς και τον έλεγχο της συχνότητας με την οποία ο χρήστης βλέπει συγκεκριμένες διαφημίσεις. Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σε σχέση με τα αναφερόμενα εργαλεία είναι ο εκάστοτε πάροχος. Οι πάροχοι των εργαλείων παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους προαναφερόμενους σκοπούς, ενδεχομένως και σε τρίτους. Λάβετε υπόψη στο πλαίσιο αυτό τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων του εκάστοτε παρόχου.

Σημειώστε ότι κατά την χρήση των εργαλείων ενδεχομένως να υπάρξει μεταφορά των δεδομένων σε αποδέκτες εκτός του ΕΟΧ, όπου δεν υπάρχει κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων με βάση τον ΓΚΠΔ (π.χ. ΗΠΑ). Σχετικές λεπτομέρειες θα βρείτε στην παρακάτω περιγραφή των επιμέρους εργαλείων μάρκετινγκ.

 • Google Analytics Πάροχος: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland Λειτουργία: Ανάλυση συμπεριφοράς χρηστών (προβολές σελίδων, αριθμός επισκεπτών και επισκέψεων, λήψεις), δημιουργία ψευδώνυμων προφίλ χρηστών με βάση πληροφορίες σε όλες τις συσκευές συνδεδεμένων χρηστών του Google (cross-device tracking), εμπλουτισμός ψευδώνυμων δεδομένων χρηστών με πληροφορίες ειδικά για την ομάδα ενδιαφέροντος, που παρέχονται από την Google, retargeting, UX-testing, παρακολούθηση μετατροπών και retargeting σε συνδυασμό με Google Ads

 • Google Optimize Πάροχος: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland Λειτουργία: Το cookie μπορεί να παρακολουθεί τον γενικό τρόπο συμπεριφοράς των χρηστών στις ιστοσελίδες, UX-testing

 • Google Ads Πάροχος: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland Λειτουργία: Τοποθέτηση διαφημίσεων, remarketing, παρακολούθηση μετατροπών Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση: (https://adssettings.google.com/authenticated).

 • Facebook-Pixel Πάροχος: Facebook, Inc., ATTN: Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025 , USA Λειτουργία: Παρακολούθηση ενεργειών χρηστών, μέτρηση της επιτυχίας διαφημιστικών εκστρατειών και βελτιστοποίησή τους, παρακολούθηση μετατροπών, retargeting

 • Hotjar Πάροχος: Hotjar Ltd, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta (Μάλτα) Λειτουργία: Τα cookie μπορούν να παρακολουθήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες περιηγούνται σε πολλές σελίδες: δημιουργία heatmap, καταγραφή συνεδριών, έρευνες/δημοσκοπήσεις.

Διαχείριση cookies και μηχανισμών παρακολούθησης

Στο πρόγραμμα περιήγησης ή/και στις ρυθμίσεις προστασίας προσωπικής ζωής μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις cookie και μηχανισμών παρακολούθησης:

Σημείωση: Οι ρυθμίσεις που κάνετε αφορούν μόνο το εκάστοτε πρόγραμμα περιήγησης Internet που χρησιμοποιείτε.

Απενεργοποίηση όλων των cookies

Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies, μεταβείτε στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο Internet και απενεργοποιήστε την αποθήκευση των cookies. Σημειώστε ότι η επιλογή αυτή μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Διαχείριση των ρυθμίσεών σας σχετικά με τα cookies που δεν είναι απαραίτητα από τεχνική άποψη και με τους μηχανισμούς παρακολούθησης

Όταν επισκέπτεστε τις σελίδες μας στο Internet, ένα αναδυόμενο πλαίσιο cookie σάς ρωτά εάν δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies ευχρηστίας και μάρκετινγκ και των μηχανισμών παρακολούθησης. Στις ρυθμίσεις προστασίας της ιδιωτικής ζωής μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που έχετε ήδη δώσει, με μελλοντική ισχύ, όπως και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας σε απώτερο χρόνο.

Πρόσθετα κοινωνικών δικτύων

Στις οnline υπηρεσίες μας χρησιμοποιούμε πρόσθετα διαφόρων κοινωνικών δικτύων, τα οποία περιγράφονται λεπτομερώς σε αυτήν την ενότητα. Κατά τη χρήση των πρόσθετων, το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιείτε δημιουργεί μια απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές του εκάστοτε κοινωνικού δικτύου. Με τον τρόπο αυτό ο εκάστοτε πάροχος ενημερώνεται ότι το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet έχει εμφανίσει την αντίστοιχη σελίδα των οnline υπηρεσιών μας, ακόμα και αν δεν διαθέτετε λογαριασμό χρήστη στον πάροχο ή δεν έχετε συνδεθεί στον λογαριασμό αυτό. Τα αρχεία καταγραφής (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) μεταβιβάζονται από το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet απευθείας σε έναν διακομιστή του εκάστοτε παρόχου και ενδεχομένως αποθηκεύονται εκεί. Ο πάροχος ή/και ο αντίστοιχος διακομιστής μπορεί να βρίσκεται εκτός της ΕΕ ή του ΕΟΧ (π.χ. στις ΗΠΑ).

Τα πρόσθετα αποτελούν αυτόνομες επεκτάσεις των παρόχων των κοινωνικών δικτύων. Επομένως, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε με κανέναν τρόπο την έκταση των δεδομένων που συλλέγονται και αποθηκεύονται μέσω των πρόσθετων από τους παρόχους των κοινωνικών δικτύων.

Λεπτομέρειες για τον σκοπό και την έκταση της συλλογής, της περαιτέρω επεξεργασίας και της χρήσης των δεδομένων μέσω των κοινωνικών δικτύων καθώς και για τα σχετικά δικαιώματα και τις δυνατότητες ρύθμισης για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων του εκάστοτε κοινωνικού δικτύου.

Αν επιθυμείτε οι πάροχοι των κοινωνικών δικτύων να μην λαμβάνουν και ενδεχομένως αποθηκεύουν και χρησιμοποιούν περαιτέρω δεδομένα μέσω των παρουσών οnline υπηρεσιών, μην χρησιμοποιήσετε τα αντίστοιχα πρόσθετα.

Με την επονομαζόμενη λύση των 2 κλικ (διατίθεται από τη Heise Medien GmbH & Co. KG) σας παρέχουμε προστασία από την καταγραφή και αξιολόγηση της επίσκεψής σας στις ιστοσελίδες μας από τους παρόχους κοινωνικών δικτύων. Όταν προβάλλετε μια ιστοσελίδα μας, που περιέχει τέτοια πρόσθετα, αυτά είναι αρχικά απενεργοποιημένα. Τα πρόσθετα ενεργοποιούνται, αφού πρώτα κάνετε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί.

Πρόσθετα του Facebook

Το Facebook διαχειρίζεται από τη Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ιρλανδία ("Facebook"). Γενική παρουσίαση των πρόσθετων του Facebook και της εμφάνισης τους μπορείτε να βρείτε εδώ: http://developers.facebook.com/plugins, πληροφορίες για την προστασία δεδομένων στο Facebook θα βρείτε εδώ: http://www.facebook.com/policy.php.

Cliplister

Οι παρούσες οnline υπηρεσίες χρησιμοποιούν την πλατφόρμα βίντεο Cliplister, η οποία λειτουργεί υπό την ευθύνη της Cliplister GmbH, Schauenburgerstr. 116, 24114 Κίελο («Cliplister»). Το Cliplister είναι μια πλατφόρμα που επιτρέπει την αναπαραγωγή ήχου και αρχείων βίντεο.

Όταν προβάλλετε μια ιστοσελίδα της προσφοράς μας, το ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής Cliplister συνδέεται με το Cliplister για την αναμετάδοση και αναπαραγωγή του βίντεο ή του αρχείου ήχου. Όταν συμβαίνει αυτό, μεταβιβάζονται η διεύθυνση IP σας καθώς και συγκεκριμένες πληροφορίες της συσκευής στην Cliplister υπό την ιδιότητά της ως εκτελών την επεξεργασία και καταγράφεται από το Cliplister σε κρυπτογραφημένη και ανωνυμοποιημένη μορφή. Δεν φέρουμε ευθύνη για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Cliplister.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκταση και τον σκοπό συλλογής των δεδομένων για την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από την Cliplister, καθώς και με τα δικαιώματά σας και τις διαθέσιμες επιλογές προστασίας προσωπικών δεδομένων θα βρείτε στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Cliplister στη διεύθυνση https://www.cliplister.com.

YouTube

Αυτές οι οnline υπηρεσίες χρησιμοποιούν την πλατφόρμα βίντεο YouTube, η οποία παρέχεται από την Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland («YouTube»). Το YouTube είναι μια πλατφόρμα που επιτρέπει την αναπαραγωγή αρχείων ήχου και βίντεο.

Όταν προβάλλετε μια ιστοσελίδα της προσφοράς μας, το ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής YouTube συνδέεται με το YouTube, για την αναμετάδοση και αναπαραγωγή του βίντεο ή του αρχείου ήχου. Στο πλαίσιο αυτό, μεταβιβάζονται δεδομένα στη YouTube, υπό την ιδιότητά της ως εκτελών την επεξεργασία. Δεν φέρουμε ευθύνη για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την YouTube.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκταση και τον σκοπό συλλογής των δεδομένων, την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από τη YouTube, τα σχετικά δικαιώματά σας και τις διαθέσιμες επιλογές προστασίας προσωπικών δεδομένων θα βρείτε στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της YouTube.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Οι οnline υπηρεσίες μας μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων − με παρόχους που δεν συνδέονται με εμάς. Αφού κάνετε κλικ στη σύνδεση, δεν μπορούμε πλέον να επηρεάσουμε με κανέναν τρόπο τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση πιθανών προσωπικών δεδομένων που μεταβιβάζονται σε τρίτους, όταν κάνετε κλικ στη σύνδεση (για παράδειγμα, η διεύθυνση IP ή URL της σελίδας στην οποία βρίσκεται η σύνδεση), καθώς η συμπεριφορά τρίτων δεν εμπίπτει στον έλεγχό μας. Για την επεξεργασία τέτοιων προσωπικών δεδομένων από τρίτους δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη.

Ασφάλεια

Οι συνεργάτες μας και οι πάροχοι υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασμό μας υποχρεούνται να τηρούν εχεμύθεια καθώς και τις διατάξεις των εφαρμοστέων νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας και για την προστασία των δεδομένων σας, τα οποία διαχειριζόμαστε, ιδίως από κινδύνους ακούσιας ή παράνομης καταστροφής, παραποίησης, απώλειας, τροποποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης δημοσιοποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται διαρκώς σύμφωνα με τις εξελίξεις της τεχνολογίας.

Δικαιώματα των χρηστών

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες στην ενότητα με τα στοιχεία επικοινωνίας. Βεβαιωθείτε ότι μπορούμε να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας.

Δικαίωμα πληροφόρησης και πρόσβασης:

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα υποκείμενα σε επεξεργασία από εμάς δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής:

Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από εμάς την χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση διόρθωση ανακριβών δεδομένων, καθώς και –εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις –τη συμπλήρωση ή διαγραφή των δεδομένων που σας αφορούν.

Αυτό δεν ισχύει για τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για σκοπούς διακανονισμού και λογιστικής ή υπόκεινται στην υποχρέωση διατήρησης, όπως ορίζεται από τον νόμο. Εάν δεν απαιτείται η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, η επεξεργασία τους θα είναι περιορισμένη (βλέπε παρακάτω).

Περιορισμός της επεξεργασίας:

Στο βαθμό που πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Εναντίωση στην επεξεργασία δεδομένων με νομική βάση το "έννομο συμφέρον":

Επιπλέον έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην εκ μέρους μας επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν, εφόσον νομική βάση της επεξεργασίας είναι το "έννομο συμφέρον". Στην περίπτωση αυτή δεν θα υποβάλλουμε πλέον σε επεξεργασία τα δεδομένα σας, εκτός εάν είμαστε σε θέση να καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των δικαιωμάτων σας.

Εναντίωση στην απευθείας εμπορική προώθηση:

Μπορείτε επίσης ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και της σχετικής δημιουργίας προφίλ («Εναντίωση στη διαφήμιση»). Σημειώστε ότι για οργανωτικούς λόγους, η εναντίωσή σας ενδέχεται να συμπίπτει με τη χρήση των δεδομένων σας στο πλαίσιο μιας καμπάνιας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Ανάκληση της συγκατάθεσης:

Εάν μας έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Η ανάκληση δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Φορητότητα δεδομένων:

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σε εμάς, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και -στο μέτρο του τεχνικώς εφικτού– τη διαβίβασή τους σε τρίτους.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή:

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε αρχή προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρχή προστασίας δεδομένων, η οποία είναι αρμόδια για τον τόπο διαμονής σας ή στην αντίστοιχη αρχή προστασίας δεδομένων, η οποία είναι αρμόδια για εμάς. Αρμόδια αρχή είναι η:

Hellenic Data Protection Authority
Kifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi Athens
Tel. +30 210 6475 600
Fax +30 210 6475 628
email: contact@dpa.gr

Τροποποίηση της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης των μέτρων ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, εφόσον αυτό απαιτείται για λόγους τεχνολογικής εξέλιξης. Στις περιπτώσεις αυτές θα προσαρμόσουμε αναλόγως τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Λάβετε υπόψη σας την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Επικοινωνία

Εάν θέλετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση που δίνεται στην ενότητα "Ευθύνη για την επεξεργασία δεδομένων".

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων, ακολουθήστε (κάντε κλικ) τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://request.privacy-bosch.com/entity/RBGR/lang/el-GR/?app=c0e881fb-775a-48b4-8f11-80cca9895aca

Για να αναφέρετε περιστατικά σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων, ακολουθήστε (κάντε κλικ) τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση email:

DPO@bosch.com

Για προτάσεις και παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας:

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
Τμήμα Ασφάλειας Πληροφοριών και Προστασίας Δεδομένων (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
ΤΚ 30 02 20
70442 Stuttgart
ΓΕΡΜΑΝΙΑ