Smernica EkoDizajn - ErP

Energetické štítkovanie vykurovacej techniky

Európska únia požaduje, aby zdroje tepla a zásobníky od 26. septembra 2015 spĺňali určité požiadavky na energetickú účinnosť. Okrem toho musia byť produkty s výkonom do 70 kW a zásobníky do 500 litrov označené štítkom s energetickou účinnosťou.

V rámci Európskej Únie musia zdroje tepla a zásobníky od septembra 2015 spĺňať určité požiadavky na energetickú účinnosť – to si vyžaduje presadenie takzvanej smernice Ekodizajn pre produkty, ktoré spotrebovávajú elektrickú energiu a súvisia so spotrebou energie (ErP – Energy related Products). Nariadenie s európskou platnosťou platí pre olejové a plynové vykurovacie kotly, tepelné čerpadlá, kogeneračné jednotky a zásobníky. Okrem toho musia byť produkty a systémy s výkonom do 70 kW označené štítkom s energetickou účinnosťou, ako to poznáme u elektrických prístrojov ako práčky, chladničky, sušičky prádla alebo televízory. Tak môžeme u spotrebičov na základe rozličných farieb a písmen na prvý pohľad rozpoznať energetickú účinnosť produktov.

Klimatická ochrana ako globálna výzva

Pozadím pre toto opatrenie sú celosvetový boj proti klimatickým zmenám a požiadavky na redukciu emisií CO2. Európska Komisia v januári 2007 predložila rozsiahly balík opatrení s konkrétne zadanými cieľmi na redukciu emisií sklenníkových plynov, na podporu obnoviteľných energií a na úsporu energie. To znamená, že do roku 2020 je nutné znížiť emisie sklenníkových plynov o 20 percent pod úroveň z roku 1990. Okrem toho by sa mal podiel obnoviteľných energií v energetickom mixe zvýšiť na 20 percent a energetická účinnosť by sa mala do roku 2020 zvýšiť o minimálne 20 percent.

Smernica EkoDizajn

Smernica Ekodizajn tvorí európsky právny rámec pre požiadavky na ekologické vyhotovenie produktov so spotrebou energie (ErP). Na základe nových opatrení môžu byť vykurovacie kotly prevádzkované fosílnymi palivami a tepelné čerpadlá do výkonu 400 kW ako aj kogeneračné jednotky do elektrického výkonu 50 kW a akumulačné zásobníky do objemu 2000 litrov od 26. septembra 2015 v Európe na trh uvedené iba vtedy, keď dodržiavajú požiadavky na účinnosť, hladinu akustického tlaku (pri tepelných čerpadlách doplnenú aj o hladinu akustického tlaku vonkajšej jednotky) a tepelnú izoláciu (u zásobníkov).

Minimálne požiadavky na účinnosť potom zodpovedajú približne úrovni kondenzačného kotla a znamenajú prakticky koniec pre plynové a olejové nízkoteplotné kotly.

Rozhodujúce pre určenie energetickej účinnosti zdrojov vykurovacieho tepla je takzvaná „Ročným obdobím podmienená energetická účinnosť vykurovania miestností“. Označuje podiel z potreby tepla na vykurovanie miestností krytých vykurovacím prístrojom v určitom vykurovacom období a ročnej spotreby energie na krytie tejto potreby v percentách. Táto charakteristická hodnota je približne zrovnateľná so známym normovaným stupňom využitia, zisťuje sa ale inak a udáva sa aj napríklad vo vzťahu na kondenzačné teplo. Pri príprave teplej vody musí byť dodržaná určitá minimálna účinnosť pri určitom programe odberu teplej vody.

Štítok produktu a štítok systému do výkonu 70 kW

Všetky zdroje tepla do 70 kW a zásobníky do 500 litov musia byť od septembra roku 2015 označené štítkom s energetickou účinnosťou. Tieto štítky nasledujú predovšetkým z domácich spotrebičov známy princíp „A až G“ s optickým označením rozličnými farbami. Štítky ohodnocujú jednotlivé produkty. Okrem toho musia byť oštítkované aj systémové kombinácie vykurovacích systémov.

Vykurovací kotol
Smernica EkoDizajn sa týka zariadení
0-400 kW
Povinné štítkovanie zariadení
0-70 kW
Systémový set
Smernica EkoDizajn sa týka zariadení
-
Povinné štítkovanie zariadení
0-70 kW
Zásobník
Smernica EkoDizajn sa týka zariadení
do 2000 litrov
Povinné štítkovanie zariadení
do 500 litrov

Základom pre zaradenie produktov je energetická účinnosť zdrojov tepla. Na novom štítku na produktoch dostanú zákazníci všetky informácie o vplyve na životné prostredie. Zdroje tepla sa predbežne delia do deviatich tried účinnosti od A++ do G. Zatiaľ čo triedy A až G obsahujú rozličné druhy konvenčných vykurovacích kotlov, triedy A+ a A++ majú podporovať systémy pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Ohrievače vody sú rozdelené do tried A až G. Od roku 2019 budú platiť nové triedy účinnosti, potom pribudne pre zdroje tepla trieda A+++, pri ohrievačoch vody trieda A+ – v obidvoch skupinách produktov odpadnú najnižšie triedy E až G.

Okrem štítkov na produkte musia aj balíky produktov vykurovacej techniky poskytovať štítky s informáciou o energetickom ohodnotení. Zlepšenia účinnosti sa tu dosahujú variantmi regulácie, solárnymi tepelnými zariadeniami na ohrev teplej vody alebo podporu vykurovania pre kaskádové systémy. V závislosti od príslušných navrhnutých komponentov pre systém sa vypočíta vplyv na účinnosť zdroja tepla a tým je ovplyvnené zaradenie na štítku. Za správne označenie je zodpovedný takzvaný uvádzač na trh, teda spravidla odborný kúrenár. Keď chcú kúrenárski partneri ponúkať systémy s produktmi od rozličných výrobcov, musia sami vykonať zaradenie na štítku.