Informácie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Robert Bosch, spol. s r. o. (ďalej len "Bosch" alebo "my") je potešená Vašou návštevou našej internetovej stránky príp. mobilnej aplikácie (spoločne označované aj ako "online prezentácie") a Vaším záujmom o našu spoločnosť a naše produkty.

1. Bosch rešpektuje Vaše súkromie

Ochrana Vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov ako aj bezpečnosť všetkých obchodných údajov sú pre nás dôležité a preto ich dôsledne zohľadňujeme v rámci našich obchodných procesov. Osobné údaje, ktoré zbierame počas Vašej návštevy našich online prezentácií, spracovávame dôverne a iba v súlade so zákonnými požiadavkami.

Ochrana údajov a bezpečnosť informácií sú súčasťou našej korporátnej politiky.

2. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom, ktorý je zodpovedný za spracovanie Vašich údajov, je spoločnosť Robert Bosch, spol. s r. o.; výnimky sú vysvetlené v tejto Informácii o ochrane osobných údajov.

Naše kontaktné údaje:

Robert Bosch, spol. s r. o.,

Ambrušova 4

821 04 Bratislava,

SLOVAKIA

Tel. +421 2 48 703 888

3. Spracovanie osobných údajov

3.1. Zásady

Osobnými údajmi sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu, čiže napr. mená, adresy, tel. čísla, e-mailové adresy, údaje na zmluvách, účtovné údaje a zúčtovacie údaje alebo IP adresa.

Osobné údaje zbierame a ďalej spracovávame iba vtedy, keď na tieto účely existuje zákonný právny základ alebo ak ste nám na tento účel udelili svoj súhlas, napr. v rámci registrácie.

3.2. Spracovávané kategórie údajov

Spracovávajú sa nasledovné kategórie údajov:

· Technické údaje a údaje potrebné pre spojenie (napr. IP adresa, informácie o pripojenie k internetu)

3.3. Účely spracovania a právne základy

My a nami poverení poskytovatelia služieb spracovávame Vaše osobné údaje na nasledovné účely:

· Poskytnutie tejto on-line prezentácie (právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, zmluvné plnenie).

· Zisťovanie porúch a bezpečnostné dôvody (právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) GDPR, plnenie našich právnych povinností v oblasti bezpečnosti údajov a oprávnený záujem na odstránení porúch a bezpečnosti našich online prezentácií)

· Vlastná reklama a reklama tretích strán ako aj prieskum trhu a meranie dosahu (právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. a) a f) GDPR, náš oprávnený záujem na priamom marketingu, v rozsahu v akom je táto činnosť v súlade s požiadavkami na ochranu osobných údajov a hospodárskej súťaže, príp. na základe Vášho súhlasu).

· Zachovanie a ochrana našich práv (právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, náš oprávnený záujem na uplatňovaní a ochrane našich práv).

3.4. Povinnosť poskytnúť osobné údaje

Berte prosím do úvahy, že pokiaľ medzi spoločnosťou Bosch a Vami existuje zmluvný vzťah, musíte poskytnúť osobné údaje, ktoré sú potrebné na začatie, realizáciu a ukončenie zmluvného vzťahu, a ďalej údaje, ktorých spracovanie nám ukladá zákon. Bez poskytnutia týchto údajov nebudeme schopní uzavrieť s Vami zmluvu, realizovať a ukončiť ju.

Ak nie je spracovanie osobných údajov nevyhnutné pre uzavretie zmluvného vzťahu a ani zákonom predpísané, tak môžete poskytnúť svoje údaje dobrovoľne. Treba si uvedomiť, že určité funkcie našej online prezentácie alebo služby nebude možné realizovať v prípade neposkytnutia požadovaných údajov.

3.5. Log súbory

Pri každom používaní internetu Váš internetový prehliadač automaticky poskytuje určité informácie, ktoré ukladáme do tzv. log súborov.

Log súbory ukladáme za účelom zisťovania porúch a z bezpečnostných dôvodov (napr. na objasnenie pokusov o útok) po dobu 7 dní a následne ich vymažeme. Ďalej sú uchovávané len tie log súbory, ktoré sú nutné na účely dokazovania. Tieto log súbory je možné odstrániť až po konečnom objasnení príslušnej udalosti a v jednotlivých prípadoch ich je možné odovzdať vyšetrovacím úradom.

Log súbory môžu byť používané tiež pre analytické účely, to však až s čiastočne anonymizovanou alebo úplne odstránenú IP adresou (pozri kapitolu "Účely spracovania a právne základy – Vlastná propagácia a propagácia prostredníctvom tretích strán").

V log súboroch sa ukladajú nasledovné informácie:

· IP-adresa (adresa internetového protokolu) koncového zariadenia, z ktorého sa pristupuje do online prezentácie;

· internetová adresa stránky, z ktorej bola vyvolaná online prezentácie (tzv. URL pôvodu alebo odkazujúca URL adresa);

· názov poskytovateľa služieb, prostredníctvom ktorého sa uskutočňuje prístup k online prezentácii;

· názov vyvolaných súborov príp. informácií;

· dátum a čas ako aj trvanie dopytovania;

· množstvo prenesených údajov;

· operačný systém a informácie o používanom internetovom prehliadači, vrátane inštalovaných doplnkov (napr. pre Flash Player);

· stav kódu http (napr. "dopyt úspešný" alebo "požadovaný súbor nebol nájdený").

3.6. Deti

Táto online prezentácia nie je určená pre deti mladšie ako 16 rokov.

3.7. Prenosy údajov

3.7.1. Prenosy údajov iným prevádzkovateľom

Vaše osobné údaje odovzdávame iným prevádzkovateľom zásadne len vtedy, pokiaľ je to potrebné pre zmluvné plnenie, ak máme my alebo tretia strana oprávnený záujem na ich odovzdaní alebo ak ste s takýmto odovzdaním súhlasili. Podrobnosti o právnych základoch nájdete v odseku Účely spracovania a právne základy. Tretími stranami môžu byť aj iné spoločnosti zo skupiny Bosch.

Okrem toho môžu byť údaje prenesené iným prevádzkovateľom, pokiaľ by nás k tomu zaväzovali zákonné predpisy alebo vynútiteľné úradné príp. súdne nariadenie.

3.7.2. Poskytovatelia služieb (všeobecne)

Externých poskytovateľov služieb poverujeme úlohami, medzi ktoré patria napr. predajné a marketingové služby, manažment zmlúv, spracovanie platieb, programovanie, hosting dát a služby telefonickej podpory (hotline). Týchto poskytovateľov služieb sme starostlivo vybrali a pravidelne ich kontrolujeme, najmä pokiaľ ide o starostlivú manipuláciu s údajmi a zabezpečenie údajov, ktoré sú u nich uložené. Všetkých poskytovateľov služieb sme zaviazali k mlčanlivosti a súčasne sú viazaní platnými zákonnými predpismi. Poskytovateľmi služieb môžu byť aj iné spoločnosti zo skupiny Bosch.

3.7.3. Prenos príjemcovi mimo EHP

Osobné údaje môžeme odovzdať aj príjemcom so sídlom mimo EHP, v tzv. tretích krajinách. V takom prípade sa pred odovzdaním údajov uistíme, že je buď u príjemcu zabezpečená primeraná úroveň ochrany údajov (na základe rozhodnutia o primeranosti Komisie EÚ pre príslušnú krajinu) alebo zaistíme, aby príjemca prijal primerané opatrenia na základe tzv. štandardných európskych zmluvných doložiek Európskej únie. V inom prípade je možné údaje odovzdať len s Vaším súhlasom.

Na Vašu žiadosť Vám poskytneme prehľad príjemcov v tretích krajinách a informácie o opatreniach dohodnutých na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany údajov. Kontaktné údaje nájdete v časti "Kontakt".

3.8. Doba uloženia; lehoty archivácie

Vaše údaje ukladáme zásadne dovtedy, kým sú potrebné pre realizáciu našej online prezentácie a s ňou spojených služieb príp. kým máme oprávnený záujem na ďalšom uložení (napr. aj po dokončení plnenia zmluvy môžeme mať oprávnený záujem vykonávať marketingovú činnosť prostredníctvom pošty). Niektoré Vaše osobné údaje musíme uchovávať aj naďalej kvôli splneniu právnych záväzkov (napr. zmluvy a faktúry na základe lehôt archivácie z daňového hľadiska a z hľadiska obchodného práva).

4. Používanie súborov cookies

V rámci poskytovania našej online prezentácie sa môžu používať súbory cookies a sledovacie mechanizmy. Cookies sú malé textové údaje, ktoré sa môžu ukladať do Vášho koncového zariadenia pri návšteve našej online prezentácie.

Sledovanie je možné použitím rôznych technológií. Informácie spracovávame najmä v rámci pixelovej technológie príp. na základe analýzy log súborov.

Rozlišujeme cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre zabezpečenie technických funkcií online prezentácie, a cookies a sledovacie mechanizmy, ktoré pre technické funkcie online prezentácie nie sú nevyhnutné.

Je zásadne možné používať online prezentácii bez cookies, ktoré neslúžia na technické účely.

4.1. Technicky potrebné cookies

Pod technicky potrebnými súbormi cookies rozumieme cookies, bez ktorých nie je možné technicky zabezpečiť poskytovanie on-line ponuky. Patria k nim napr. cookies, ktoré ukladajú údaje kvôli zabezpečeniu bezporuchovej reprodukcie video- príp. audio-obsahov.

Tieto cookies sa po ukončení vašej návštevy vymažú.

4.2. Cookies a sledovacie mechanizmy, ktoré nie sú technicky potrebné

Tieto cookies a sledovacie mechanizmy používame iba vtedy, keď ste nám k tomu vopred udelili súhlas. Výnimku predstavuje súbor cookie, ktorý ukladá aktuálny stav Vášho nastavenia ochrany súkromia (výberový súbor cookie), ktorý sa vytvorí na základe oprávneného záujmu. Tieto cookies a sledovacie mechanizmy rozdeľujeme ďalej do dvoch pod-kategórií:

4.2.1. Komfortné cookies

Tieto cookies uľahčujú ovládanie a umožňujú tak pohodlné prehliadanie našej online prezentácie, v týchto súboroch cookies môžu byť napr. uložené vaše nastavenia jazyka.

4.2.2. Marketingové cookies a mechanizmy sledovania

Vďaka súborom cookies a sledovacím mechanizmom určeným na marketingové účely Vám môžeme (my a naši partneri) zobrazovať ponuky podľa Vašich záujmov. Na analýzu Vášho užívateľského správania využívame nasledujúce mechanizmy:

Štatistika: Použitím štatistického nástroja napr. meriame, koľkokrát ste vyvolali stránku.

Sledovanie konverzie: Pokiaľ našu internetovú stránku navštívite prostredníctvom inzercie nášho partnera pre sledovanie konverzií, uloží sa vo Vašom zariadení súbor cookie ("konverzné cookie"). Tieto cookies spravidla strácajú svoju platnosť uplynutím 30 dní. Ak navštívite určité naše stránky a súbor cookie je ešte platný, môžeme spolu s príslušným partnerom rozpoznať, že ste boli na našu stránku presmerovanie po kliknutí na inzerát. Sledovanie konverzií je možné aj naprieč viacerými zariadeniami. Informácie zozbierané pomocou konverzných cookies slúžia na zostavovanie štatistík konverzie a záznam celkového počtu používateľov, ktorí klikli na príslušnú inzerciu a boli presmerovaní na stránku obsahujúcu značku na sledovanie konverzie.

Berte prosím na vedomie, že pri použití týchto nástrojov sa môžu Vaše údaje prípadne posielať príjemcom mimo EHP, v ktorých nie je garantovaná ochrana údajov na úrovni požadovanú v GDPR (napr. USA). Ďalšie podrobnosti nájdete v nasledujúcom popise jednotlivých marketingových nástrojov.

Google Analytics:

Poskytovateľ: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko Funkcia: analýza používateľského správania (vyvolania stránok, počet návštevníkov a návštev, sťahovania), vytváranie pseudonymných používateľských profilov pomocou informácií prihlásených používateľov účtu Google z viacerých elektronických zariadení (cross-device tracking), dopĺňanie pseudonymných používateľských údajov informáciami poskytnutými spoločnosťou Google, ktoré sú špecifické pre cieľové skupiny, opätovné cielenie reklamy (retargeting), UX testovanie, sledovanie konverzie a opätovné cielenie reklamy (retargeting) v spojení s Google Ads.

Hotjar

Poskytovateľ: Hotjar Ltd, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta

Funkcia: Cookies môžu sledovať, ako používatelia prechádzajú cez viaceré stránky; vytvorenie teplotných máp (Heatmaps), zaznamenávanie relácie, prieskumy.

4.3. Správa cookies a sledovacích mechanizmov

Vo Vašom internetovom prehliadači a/alebo v našich nastaveniach súkromia môžete spravovať Vaše nastavenie súborov cookies a sledovacích mechanizmov. Berte prosím na vedomie, že Vami vykonané nastavenia sa vzťahujú vždy iba na používaný internetový prehliadač.

4.3.1. Vypnutie všetkých cookies

Ak chcete vypnúť všetky cookies, tak prosím prejdite do nastavení Vášho internetového prehliadača a deaktivujte ukladanie cookies. Berte prosím na vedomie, že tým môže dôjsť k obmedzeniu funkčnosti internetovej stránky.

4.3.2. Správa súborov cookies a sledovacích mechanizmov, ktoré nie sú technicky potrebné

Pri návšteve našich internetových stránok budete v informačnej časti o cookies požiadaný, či nám udelíte príslušný súhlas s používaním cookies pre pohodlné používanie stránky a marketingových cookies príp. sledovacích mechanizmov. Udelené súhlasy môžete zrušiť s budúcou účinnosťou v našich nastaveniach súkromia, alebo nám môžete udeliť svoj súhlas neskôr.

5. Mapy Google

Táto webová stránka používa mapovú službu Google Maps prostredníctvom API.

Poskytovateľ: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Funkcie: Pre použitie funkcií Google Maps je nutné uložiť Vašu IP adresu. Tieto informácie sú potom zvyčajne prenášané na server spoločnosti Google LLC v USA a tam sú ukladané. Bosch nemá žiadny vplyv na prenos týchto dát či ich ďalšie spracovanie.

Google Maps používame v snahe o čo najlepšiu prezentáciu našich webových stránok a pre uľahčenie vyhľadanie miest, ktoré sú tu uvedená. Použitie Google Maps preto prestavuje náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

Ďalšie informácie o nakladaní s užívateľskými údajmi nájdete v informácii o ochrane osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy.

6. Používanie našich mobilných aplikácií

Vedľa našich webových stránok Vám poskytujeme aj mobilné aplikácie, ktoré si môžete stiahnuť na mobilné koncové zariadenia. Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete v príslušnom vyhlásení v rámci danej aplikácie.

Za spracovanie osobných údajov (napr. užívateľské meno, e-mailová adresa a individuálne identifikácia zariadení) v súvislosti so sťahovaním mobilných aplikácií je zodpovedný príslušný prevádzkovateľ obchodu s aplikáciami (napr. Google Play spoločnosti Google, App Store spoločnosti Apple, Galaxy App Store spoločnosti Samsung). Bosch nemá na toto spracovanie akýkoľvek vplyv.

7. Cliplister

Táto online ponuka používa platformu pre videonahrávky Cliplister, ktorú prevádzkuje spoločnosť Cliplister GmbH, Schauenburgerstr. 116, 24114 Kiel ("Cliplister"). Cliplister je platforma umožňujúca prehrávanie audio a videosúborov.

Ak vyvoláte príslušnú stránku našej prezentácie, tak zabudovaný prehrávač Cliplister vytvorí pripojenie k službe Cliplister, aby bol možný prenos a prehrávanie video alebo audiosúboru. Pritom sa spoločnosti Cliplister ako prevádzkovateľovi prenesie aj Vaša IP adresa a špecifické údaje o zariadení, ktoré Cliplister kódovanou a anonymizovanou formou zaznamená. Nezodpovedáme za spracovanie týchto údajov spoločnosťou Cliplister.

Ďalšie informácie o rozsahu a účele zozbieraných údajov a ďalšom spracovaní údajov spoločnosťou Cliplister, Vašich právach a možnostiach ochrany údajov nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Cliplister na https://www.cliplister.com.

8. Externé odkazy

Naša online prezentácia môže obsahovať odkazy na internetové stránky tretích strán, tzn. poskytovateľov, ktorí nie sú s nami prepojení. Keď kliknete na tieto odkazy, nemáme vplyv na zber a ďalšie spracovanie osobných údajov, ktoré sa kliknutím prenesú tretím stranám (napr. IP adresa alebo URL stránky, na ktorej sa nachádza odkaz). Za spracovanie osobných údajov tretími stranami nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

9. Zabezpečenie

Naši zamestnanci a nami poverení spracovatelia sú povinní zachovávať mlčanlivosť a dodržiavať povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov na ochranu osobných údajov. Prijali sme všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany spracúvaných údajov predovšetkým pred rizikami náhodného alebo neoprávneného zničenia, manipuláciou, stratou, modifikácií alebo neoprávneným zverejnením a neoprávneným prístupom. Naše bezpečnostné opatrenia sú neustále vylepšovaná v súlade s technologickým vývojom.

10. Práva užívateľov

K uplatnenie svojich práv použite prosím údaje v odseku Kontakt. Uistite sa, prosím, že Vás budeme môcť na základe poskytnutých údajov jednoznačne identifikovať

Právo na informácie a na prístup k údajom

Máte právo od nás požadovať potvrdenie, či spracovávame Vaše osobné údaje. Ak je to tak, môžete uplatniť právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame.

Právo na opravu a na vymazanie údajov

Môžete od nás požadovať, aby sme opravili nesprávne údaje a pokiaľ sú splnené zákonom stanovené predpoklady, požadovať doplnenie alebo vymazanie Vašich údajov. Nie sme povinní vyhovieť žiadosti o výmaz v prípade, keď sa jedná o údaje, ktoré musíme uchovávať na základe zákona (napr. údaje potrebné na účely zúčtovania a účtovníctva, alebo údaje, na ktoré sa vzťahuje povinnosť archivácie). Ak však nie je potrebný prístup k takýmto údajom, tak sa ich spracovanie obmedzí (viď ďalší text).

Obmedzenie spracovania

Pri splnení zákonom stanovených predpokladov môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracovávanie Vašich údajov.

Námietka proti spracovávaniu údajov

Okrem toho máte právo kedykoľvek namietať proti spracovávaniu údajov z našej strany, pokiaľ sa zakladá na právnom základe "oprávneného záujmu". V takom prípade prestaneme spracovávať Vaše údaje, vyjmúc prípady, ak by sme mohli preukázať presvedčivé legitímne dôvody pre ďalšie spracovávanie údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami.

Námietka proti priamemu marketingu

Môžete tiež podať námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na marketingové účely. V tomto prípade sme povinní spracovanie Vašich údajov na tento účel ukončiť bez ďalšieho. Vezmite, prosím, na vedomie, že z organizačných dôvodov môže dôjsť k časovému posunu medzi podaním námietky a ukončením spracovania Vašich údajov v rámci už prebiehajúcej kampane.

Odvolanie súhlasu

Pokiaľ ste nám dali súhlas na spracovávanie Vašich údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Zákonnosť spracovávania Vašich údajov až do odvolania súhlasu zostáva nedotknutá.

Prenositeľnosť údajov

Okrem toho máte právo získať údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte príp. (pokiaľ je to technicky realizovateľné) požadovať, aby boli tieto údaje odoslané tretej strane.

Právo podať sťažnosť u dozorného úradu

Máte právo podať sťažnosť u dozorného úradu. Za týmto účelom sa môžete obrátiť na dozorný úrad miestne príslušný podľa Vášho bydliska príp. úrad, pod pôsobnosť ktorého spadáme my.

Dozorným úradom na Slovensku je:

Úrad na ochranu osobných údajov

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Telefón: +421 2 323 132 14 (sekretariát)
http://www.dataprotection.gov.sk
Email: ochrana@pdp.gov.sk

11. Kontakt

Ak nás chcete kontaktovať, môžete tak urobiť na adrese uvedenej v kapitole "Prevádzkovateľ". Uistite sa, prosím, že Vás budeme môcť na základe poskytnutých údajov jednoznačne identifikovať.

K uplatneniu Vašich práv a oznámenie o porušení zabezpečenia osobných údajov použite, prosím nasledujúci odkaz: https://request.privacy-bosch.com/lang/sk-SK/.

S podnety a otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov sa môžete obrátiť aj na koordinátora pre ochranu osobných údajov pre spoločnosti zo skupiny Bosch v Českej republike a na Slovensku: oou@cz.bosch.com.

Kontaktovať môžete tiež našu zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov:

Information Security and Privacy (C/ISP)

Robert Bosch GmbH
P.O.Box 30 02 20
70442 Stuttgart
NEMECKO
e-mail: DPO@bosch.com

12. Zmena Informácie o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo zmeniť naše bezpečnostné opatrenia a opatrenia na ochranu údajov, pokiaľ si to vyžaduje technický vývoj. V takýchto prípadoch príslušným spôsobom upravíme aj tieto Informácie o ochrane osobných údajov. Preto berte prosím na vedomie vždy aktuálnu verziu našich Informácií.

13. Dátum účinnosti

23. 3. 2022